Sociální začleňování osob se zdravotním znevýhodněním

 

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009906

Doba realizace: 01. 01. 2019 až 31. 12. 2020

 

Hlavní cíl projektu

Cílem je umožnit uživatelům z cílové skupiny získat a udržet klíčové kompetence v potřebných oblastech a přispět k jejich všestrannému rozvoji prostřednictvím hiporehabilitace.

 

Jednotlivé cíle:

1) Kvantitativní cíle: Vstup 25 účastníků z řad cílové skupiny.

2) Kvalitativní cíle: Cílem projektu ve vztahu k uživatelům, je přispět pomocí aktivit k všestrannému rozvoji podle sledovaných ukazatelů v jednotlivých oblastech – oblast psychické kondice a psychických dovedností, oblast sociálních dovedností a posílení osobních vlastností, oblast pohybových schopností a fyzické kondice.

Cílů bude dosaženo do konce projektu - konkrétně k 31. 12. 2020.

 

Hlavní aktivity

Hiporehabilitace - Aktivity a využitím koní pro uživatele s různým typem znevýhodnění (metoda speciální pedagogiky, sociální pedagogiky a práce, využívající prostředí určeného pro chov zvířat a práci s nimi, kontaktu se zvířetem a interakce s ním jako prostředku k motivaci, aktivizaci, výchově a vzdělávání).

 

Cílová skupina

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené - konkrétně se jedná o osoby se zdravotním postižením (děti, mládež, dospělí; s bydlištěm na území MAS Pomalší).