KONÍČEK, o.p.s.

je nestátní nezisková organizace, která poskytuje své služby v Jihočeském kraji. Naše služby jsou určeny dětem, dospělým, zdravým i s různým znevýhodněním.

Posláním o.p.s. KONÍČEK je přispívat ke zkvalitnění života a rozvoji osobnosti dětí i dospělých, nejen se znevýhodněním.

 

Odbornost, garance a spolupráce

 

 • registrovaný poskytovatel sociálních služeb

 • člen Radambuku (Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje)

 

Cíle služeb jsou

 

 • snížení rizika sociálního vyloučení
 • začlenění osob do společnosti a na trh práce
 • zlepšení zdraví a fyzické kondice
 • zlepšení psychické kondice a rozvoj psychických dovedností a schopností
 • rozvoj sociálních schopností a dovedností a posílení osobních vlastností
 • pozitivní a smysluplné trávení volného času 

 

Poskytované služby

 

1. Sociálně aktivizační služba

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • volnočasové, zájmové a vzdělávací činnosti
 • aktivity zaměřené na používání nových technologií (PC, tablet, mobil)
 • přístup k internetu, základy práce s počítačem 
 • aktivity s prvky muzikoterapie „Kapela KONÍČEK“ a "Hodinka s písničkou"
 • konzultace zaměřené na motivaci uživatelů a podporu sociálního začleňování
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a oprávněných zájmů
 

2. Sociální rehabilitace

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování, zejména v oblasti zaměstnání
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

3. Volnočasové a vzdělávací aktivity

 • jezdecké aktivity, výuka jízd na koni, jízda na vedeném koni
 • tvořivé aktivity, zdokonalení nejen jemné motoriky
 • vzdělávací aktivity, seznámení se zvířaty a zásadami vzájemného soužití lidí a zvířat
 • poznávací aktivity, probuzení zájmu dětí o okolní svět, historii, faunu a flóru 

 

4. Zooterapie

 • speciální forma fyzioterapie, socioterapie a psychoterapie prostřednictvím kontaktu se zvířetem
 • hipoterapie - speciální terapie prostřednictvím koně
 • Zookoutek - program "Máme rádi zvířátka"

Vyhledávání

 

 

Sídlo organizace: 

Adamovská 6, 373 71 Adamov 

 

Kancelář:

U Smaltovny 775/2b

370 01 České Budějovice 4

email: konicekcb@seznam.cz

 

IČO:  27002527 

DIČ:  CZ27002527

 

 

Číslo a datum registrace:  

8. 6. 2005, V 3/1 - 1/61097/05 – R.

 

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

 

 

Číslo účtu:

307 473 9389 / 0800

 

Statutární orgán:

Mgr. Martina Barvínková - ředitelka

 

    MHD Č. Budějovice   /  Vlaky

   

    MHD Č. Budějovice   /  Vlaky