Zooterapie

 

Posláním zooterapie je přispět ke zlepšení kvality života osob se znevýhodněním a k jejich sociální integraci zlepšováním zdravotního a psychosociálního stavu osob se znevýhodněním. Dále pak využívat pozitivního působení kontaktu se zvířetem nejen k terapii, ale i k relaxaci a při výchově.

 

Aktivity jsou nabízeny osobám s různým znevýhodněním, ale i široké veřejnosti. V rámci realizovaných aktivit nabízíme uživatelům úzký kontakt s vybranými zvířaty a prožitků se zvířaty. Uživatelé mají možnost seznámit se také se základními potřebami zvířat a zásadami vzájemného soužití lidí a zvířat. Dalším pozitivním přínosem služby je setkávání osob s různým znevýhodněním s osobami „zdravými“ při společných zájmech, které přispívá k vzájemnému porozumění a obě skupiny obohacuje.

 

V rámci zooterapie se věnujeme těmto formám zooterapie:

 

Hiporehabilitace - terapie prostřednictvím koně

 

Farmingterapie - terapie prostřednictvím hospodářských zvířat

 

Terapie s malými zvířaty - terapie prostřednictvím malých zvířat

 

 

Přínos zooterapie

 

1. začlenění osob do společnosti a na trh práce

 

2. snížení rizika sociálního vyloučení

- umožňuje a posiluje nové kontakty ve společnosti a v rodině

- pomáhá při zapojení do běžného života

- přispívá k aktivizaci jedince

- přispívá k zapojení rodiny a přátel do terapie

- přispívá k pozitivnímu ovlivnění přístupu a postoje rodiny ke znevýhodněné osobě

 

3. rozvoj psychické kondice a psychických dovedností

- rozvoj koncentrace

- pozitivní naladění psychiky a zlepšení celkového psychického rozpoložení

- možnost relaxace a odpočinku, zprostředkování nových prožitků

- ovlivnění chování – sebekontrola, sebekázeň

- zlepšení soběstačnosti, zvýšení sebevědomí a pocitu vlastní ceny

- jízda na koni a kontakt se zvířetem jako motivační prvek

 

4. rozvoj sociálních schopností a dovedností a posílení osobních vlastností

- spoluvytváření hodnotového systému

- rozvoj paměti a intelektu

- smysluplné využití volného času, prožití radosti z pohybu

- nácvik komunikace, navázání nových kontaktů

- spolupráce a sebeotevření, členství ve skupině, pocit sounáležitosti

 

5. zlepšení zdraví a fyzické kondice

- normalizace svalového napětí - uvolnění svalového napětí

- nácvik pohybových stereotypů - nácvik chůze apod.

- aktivizace ochablého posturálního svalstva, aktivizace hlubokého stabilizačního systému

- nácvik správného držení těla, nácvik protažení páteře a její vyrovnávání, posilování ochablých stabilizátorů lopatek

- zlepšení pohybové koordinace a rovnováhy

- rozvíjení fyzické kondice a možnosti ukázat své schopnosti

 

6. pozitivní a smysluplné trávení volného času

- nabídnutí aktivity, kde mohou uživatelé ukázat své schopnosti a dovednosti

Vyhledávání

Zooterapii poskytujeme ve 2 formách:

 

1. sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním

- pro děti a mladistvé ve věku od 7 do 26 let se zdravotním, mentálním, tělesným a kombinovaným znevýhodněním

- pro děti a mladistvé ve věku od 6 do 26 let , ohrožené nežádoucími společenskými jevy

- pro seniory z Jihočeského kraje

(zooterapie je poskytována zdarma)

 

2. samostatný program Zooterapie

- pro děti a dospělé se zdravotním, mentálním, smyslovým, kombinovaných, psychickým či sociálním znevýhodněním 

(specifické poruchy učení a chování, poruchy komunikace, děti a mladiství v ústavní výchově) nejen z Jihočeského kraje

(zooterapie je poskytována dle platného ceníku)

 

Služby zooterapie se zaměřují na praktický výkon, s návazností jednotlivých složek zooterapie, jako prostředku ucelené rehabilitace.

V rámci zooterapie je využívána široká škála jednotlivých forem a jejich propojení.