Aktivizační program pro osoby v nepříznivé sociální situaci

 

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011941

Doba realizace: 01. 01. 2020 až 31. 12. 2021

 

Hlavní cíl projektu

Cílem je umožnit uživatelům z CS získat a udržet klíčové kompetence v potřebných oblastech a přispět k jejich rozvoji prostřednictvím realizovaného programu a jeho aktivit.

 

Jednotlivé cíle:

1) Kvantitativní cíle: Vstup 20 účastníků z řad cílové skupiny.

2) Kvalitativní cíle: Cílem projektu ve vztahu k uživatelům, je přispět pomocí aktivit k všestrannému rozvoji podle sledovaných ukazatelů v jednotlivých oblastech – oblast psychické kondice a psychických dovedností, oblast sociálních dovedností a posílení osobních vlastností, oblast manuální zručnosti a pracovních schopností a oblast aktivizace a motivace účastníka.

Cílů bude dosaženo do konce projektu - konkrétně k 31. 12. 2021.

 

Hlavní aktivity

Aktivizační program. V rámci programu jsou kombinovány prvky:

- Aktivizační a motivační aktivity na statku s cílem obnovení, upevnění či zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím (např. tvořivá činnost, environmentální aktivity, zahradní terapie).

- Pracovní činnosti na statku s cílem rozvoje manuálních a pracovních dovedností (např. zahradnické a hospodářské práce, úklidové a pomocné práce - zametání, úklid prostor, péče o pomůcky, péče o stromy, sekání trávy, hrabání listí, péče o různé druhy zvířat na statku.

- Poradenství s cílem zlepšení orientace v oblastech běžného života a rozvoje pracovních dovedností (orientace v problematice zaměstnávání a na trhu práce - zdroje pro hledání práce, tvorba pracovního portfolia, využití PC, základy komunikačních a prezentačních dovedností), pracovněprávní problematika; finanční gramotnost; orientace v sociálním prostředí - v systému sociálních dávek, znalosti svých práv a povinností, apod.).

- Aktivity s využitím koní, farmingterapie s cílem rozvoje psychosociálních dovedností a posilování osobních kompetencí.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené - konkrétně se jedná o osoby se zdravotním postižením (s bydlištěm na území MAS Pomalší).