Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku

08.04.2013 13:23

KONÍČEK, o. s.

 

vyhlašuje

 

VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

 

NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

 

Druh veřejné zakázky:

 

Veřejná zakázka malého rozsahu dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty 17. kola Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV.1.2, kap. 9 Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace mimo režim zákona

č. 137/2006 Sb.

 

Název zakázky: Výstavba přístřešků pro uživatele + venkovní sezení, výstavba přístřešku pro zvířata, výstavba jízdárny

 

Zadavatel veřejné zakázky:

 

Název zadavatele : Koníček, o.s.

Adresa zadavatele : Adamovská 6, 373 71 Adamov

 

Další údaje:

IČ zadavatele : 27002527 DIČ CZ27002527

Zastoupený : Mgr. Martina Barvínková, předsedkyně organizace

Kontaktní osoby zadavatele : Mgr. Martina Barvínková,tel.:774528777

e-mail: barvinkova@konicekcb.cz

 

Datum 8. 4.2013

 

 

Zadávací dokumentace

 

1. Vymezení plnění veřejné zakázky

   Předmětem soutěže je výběr nejvhodnější nabídky na shora uvedenou veřejnou                              

   zakázku.

 

2. Předmět veřejné zakázky

   Výstavba přístřešku pro uživatele + venkovní sezení, výstavba přístřešku pro  

   zvířata, výstavba jízdárny

 

3. Podklad pro zpracování nabídky:

   Technická specifikace

Přístřešek pro uživatele, venkovní sezení pro uživatele:

- přístřešek pro uživatele bude do L

- délka 8,60, šířka 6,10m

- zastřešení,krov 8,60 x 6,10m

- na boky přístřešku OSB desky

- krytina,šindel

venkovní sezení

- zámková dlažba 6,10x3,50m

- přívod elektriky a její rozvod- 30 běžných metrů

- přívod vody a její rozvod 30 běžných metrů

Přístřešky pro zvířata 2 ks

- 4x3m

- podlaha- dřevěná konstrukce

- krov, šindel

- boky OSB desky

- ohrada kolem jednoho přístřešku dřevěná a druhého s pletivem, dřevěná 90m, pletivo 120m.

Odvodnění pracoviště

- kanalizace délka 100m, průměr roura 15cm.

Jízdárna - zastřešená, 15x20m

- odvodnění terénu

- navezení písku

- krov, dřevěná konstrukce.

- krytina, šindel

 

   Termín návštěvy místa realizace:

   3. 5. 2013, 10. 5. 2013, 17. 5. 2013 vždy od 9:30 – 13:00 Skřídla u Velešína 

 

4. Doba a místo plnění zakázky:

   Zakázka bude dokončena do 30.11.2013. Místo plnění: Skřídla u Velešína

 

5. Způsob zpracování nabídky:

   Není-li v této Výzvě stanoveno jinak, předloží uchazeč doklady prokazující           

   kvalifikaci v prosté kopii.

 

 

  Základní kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením originálu čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že uchazeč splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady. Že uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, že vůči majetku uchazeče neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů, a že uchazeč není v likvidaci. Dále, že uchazeči nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

    

 

   Profesní kvalifikační předpoklady

   Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který                     

   předloží: - výpis z obchodního rejstříku (ne starší 90 dnů)či výpis z jiné 

               obdobné evidence, ve které je zapsán,

             - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů 

               v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad       

               prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

             - čestné prohlášení o splnění zákl. kvalif. Předpokladů

 

   Technické kvalifikační předpoklady

   Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením

   následujících dokumentů: - Seznam zakázek poskytnutých dodavatelem v          

                              posledních pěti (5)letech (ke konci lhůty pro 

                              podání nabídek) s uvedením jejich rozsahu a doby

                              poskytování. Zadavatel požaduje doložit zkušenost                    

                              s nejméně 3 zakázkami o nákladech minimálně 250        

                               tis. Kč.

 

6. Požadavek na zpracování nabídkové ceny:

   Nabídkové ceny budou stanoveny v Kč jako cena nejvýše přípustná bez DPH a 

   včetně DPH a musí obsahovat veškeré náklady spojené s úplným dokončením        

   veřejné zakázky.

 

7. Platební podmínky

   Úhrada smluvní ceny bude provedena na základě odsouhlasení provedených prací  

   a dodávek a na základě vystavené faktury. Splatnost faktury je 14 dnů od data  

   vystavení, když doručen objednateli musí být nejpozději do 3 dnů ode dne 

   vystavení. Zálohové platby nebudou poskytovány.

 

8.  Nabídka musí dále obsahovat:

    Návrh jednoduché smlouvy o dílo na realizaci stavebních prací, podepsaný

    statutárním zástupcem uchazeče.

 

9. Požadavky na jednotné uspořádání písemné verze nabídky a dokladů k prokázání

   kvalifikace

   Zadavatel požaduje níže uvedené řazení listinné (tištěné) verze nabídky a                              

   dokladů k prokázání splnění kvalifikace zájemce:

 

   1. krycí list (příloha č. 1) 

   2. čestné prohlášení o splnění zákl. kvalif. předpokladů (příloha č. 2)

   3. vlastní nabídka zpracovaná dle bodu č. 3

   4. doklady splňující profesní a kvalifikační předpoklady

   5. doklady splňující technické kvalifikační předpoklady

   6. návrh SOD

 

 

10. Způsob hodnocení nabídek

    Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

 

 

 

11. Lhůta a místo pro podání nabídky, zadávací lhůta

    Lhůta pro podání nabídky končí dne 30. 5. 2013 v 10.00 hod. V této lhůtě lze

    Podat nabídky osobně nebo doporučenou poštou na adresu zadavatele. Včasnost

    doručení nabídky poštou je rizikem uchazeče. Obálka bude označena   

    „NEOTEVÍRAT Soutěž – Výstavba přístřešku pro uživatele + venkovní sezení, 

    výstavba přístřešku pro zvířata, výstavba jízdárny.

 

12. Pokyny pro zpracování nabídky

    Nabídka bude zpracována ve dvou vyhotoveních a v jazyce českém, v uzavřené

    obálce označené názvem veřejné zakázky a přesnou adresou uchazeče. Nabídka  

    bude podepsána statutárním zástupcem uchazeče, nebo jím zmocněnou osobou.

    Všechny listy nabídky vč. příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou  

    řadou.

    Ze soutěže se vyloučí nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

 

 

13. Další předpoklady pro plnění veřejné zakázky

    Zadavatel nehradí zájemcům náklady se zpracováním a podáním nabídky.

    Zadavatel nevrací zájemcům podané nabídky.

    Zadavatel si vyhrazuje právo redukovat předmět veřejné zakázky vymezený  

    zadávací dokumentací před uzavřením smluvního vztahu či v průběhu realizace 

    předmětu plnění a ve vazbě na tuto redukci upravit cenu díla a termín  

    plnění.

    Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, zejména   

    pokud nabízené ceny staveb překročí finanční možnosti zadavatele.

    Zadávací řízení může být zadavatelem bez udání důvodu zrušeno.

 

14. Další podmínky 

    Zařízení staveniště a deponie materiálu budou dislokovány tak, aby výstavbou

    nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích. Po dokončení stavby budou

    pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.

    Veřejné komunikace budou využívány v souladu s platnými předpisy. Pokud

    vzniknou užíváním škody, odpovídá za ně zhotovitel. Totéž platí i u  

    ostatního majetku a nemovitostí dotčených vlastníků.

    Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací třetím, na s       

    stavbě nezúčastněným osobám příp. Organizacím, odpovídá zhotovitel.

    Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník.   

    Účastníci soutěže musí chránit informace získané v dokumentech soutěže jako

    soukromé a důvěrné. Veškeré dokumenty soutěže mohou být použity pouze pro

    účely této soutěže.

   

 

 

   

 

Za zadavatele:

 

Mgr. Martina Barvínková

předsedkyně organizace

 

 

Dne: 8.4.2013

Místo: Adamov  

 

 

Spolufinancováno Evropskou unií, Evropským Zemědelským orientačním a záručním fondem (eaggf)

                                                                                                                              

Vyhledávání